ความรู้

ภารกิจ

งานกรีนเนท

* พัฒนากลุ่มผู้ผลิต ที่เป็นเครือข่ายผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์-แฟร์เทรดของกรีนเนท
* ความร่วมมือพิเศษเฉพาะด้านกับกลุ่ม/หน่วยงานพันธมิตร

[อ่านเพิ่ม]

งานในไทย

* สนับสนุนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในประเทศ
* สนับสนุนเครือข่ายการค้าที่เป็นธรรมและธุรกิจเพื่อสังคม
* ที่ปรึกษาโครงการของภาครัฐและเอกชน

[อ่านเพิ่ม]

งานต่างประเทศ

* สนับสนุนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในเอเชีย
* ที่ปรึกษาโครงการให้กับองค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานในต่างประเทศ

[อ่านเพิ่ม]

สถิติกรีนเนท

47

จังหวัดที่กรีนเนทและพันธมิตร
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

766

จํานวนเกษตรกรที่ทํา
เกษตรอินทรีย์กับกรีนเนท

17271

พื้นที่เกษตรอินทรีย์ของสมาชิก