ข่าวในแวดวง

ความรู้

โลกร้อน

ผลกระทบ ทางเลือก ในการปฏิบัติร่วมกันลดภา

ภารกิจ

การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ

0

จํานวนเกษตรกรที่ทํา
เกษตรอินทรีย์กับกรีนเนท

0

พื้นที่เกษตรอินทรีย์ของสมาชิก

0

รายได้ของเกษตรกรจากกรีนเนท

0

รายได้ที่เพิ่มขึ้น

0

ประมาณสารเคมีการเกษตรที่ลดลง

500

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความรู้ (อบรม) จากกรีนเนท

46

จํานวนจังหวัดที่กรีนเนทและ
พันธมิตรทํางานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์