ข่าวในแวดวง

กรีนเนท

ความรู้

การรับรองมาตราฐาน

สหกรณ์กรีนเนทได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และแฟร์เทรดในหลายระบบและมาตรฐาน ซึ่งทำให้สินค้าของสหกรณ์ได้รับการยอมรับและสามารถส่งออกไปยังประเทศต่างๆ แทบจะทั่วโลก เกษตรอินทรีไทย

ผลงานที่ผ่านมา

ขบวนการเกษตรอินทรีย์ การค้าที่เป็นธรรม สหกรณ์กรีนเนทเป็นหน่วยงานบุกเบิกเกษตรอินทรีย์และแฟร์เทรดในประเทศไทย โดยได้มีส่วนร่วมสำคัญในการจัดตั้งองค์กรระดับประเทศทั้งในด้านเกษตรอินทรีย์และแฟร์เทรด

สหกรณ์กรีนเนท

ประวัติของสหกรณ์ฯ วิสัยทัศน์และภารกิจ สหกรณ์กรีนเนทเป็นหนึ่งในหน่วยงานของกรีนเนท มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการจัดการแปรรูปและจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรสมาชิก

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคที่จำหน่ายในประเทศไทย

กรีนเนทได้ทำการสุ่มตัวอย่างร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย 16 ร้านค้า เพื่อสำรวจสินค้าออร์แกนิคที่วางจำหน่ายในร้าน

Don’t put all yours eggs in one basket

วีดีโอจัดทำโดยองค์กรอ๊อกแฟมเกี่ยวกับปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวของเกษตรกรในจังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นพื้นที่ทำงานของมูลนิธิสายใยแผ่นดิน ภายใต้โครงการพัฒนาและขยายผลต้นแบบการปรับตัวของชุมชน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อภิปราย “ความเป็นจริงเรื่องเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานบังคับ และยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ”

อภิปรายในงานสัมมนาเชิงวิชาการ “ความเป็นจริงเรื่องเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานบังคับ และยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ”

Percy Schmeiser – David versus Monsanto

สารคดีโดย Bertram Verhaag เกี่ยวกับกรณีการปนเปื้อนของพันธุกรรมจากพืชดัดแปลงพันธุกรรม

Community based climate change adaptation model for food security in Thailand

เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการการพัฒนาและขยายผลต้นแบบชุมชนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อความมั่นคงทางอาหารในประเทศไทย” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือ

โลกร้อน

ผลกระทบ ทางเลือก ในการปฏิบัติร่วมกันลดภาวะโลกร้อน 3.47

ภารกิจ

การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ

0

จํานวนเกษตรกรที่ทํา
เกษตรอินทรีย์กับกรีนเนท

0

พื้นที่เกษตรอินทรีย์ของสมาชิก

0

รายได้ของเกษตรกรจากกรีนเนท

0

รายได้ที่เพิ่มขึ้น

0

ประมาณสารเคมีการเกษตรที่ลดลง

0

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความรู้ (อบรม) จากกรีนเนท

0

จํานวนจังหวัดที่กรีนเนทและ
พันธมิตรทํางานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์