กรีนเนททำอะไร

เกี่ยวกับ Green Net

กรีนเนทเป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม ที่ทำงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และการค้าที่เป็นธรรม

กรีนเนทประกอบด้วย 2 หน่วยงาน คือ สหกรณ์กรีนเนท และมูลนิธิสายใยแผ่นดิน

สหกรณ์กรีนเนท จำกัด

สหกรณ์กรีนเนทเป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม ที่ทำหน้าที่ในด้านการจัดการผลิต แปรรูป การกระจายผลผลิต และการค้า  สมาชิกส่วนใหญ่ของสหกรณ์ฯ เป็นเกษตรกร ที่รวมกลุ่มกันทำเกษตรอินทรีย์ และผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  สหกรณ์ฯ ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานแฟร์ทเทรดทั้งจาก FLO และ WFTO

มูลนิธิสายใยแผ่นดิน

มูลนิธิสายใยแผ่นดินเป็นหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์และการค้าที่เป็นธรรม ให้บริการด้านการจัดการความรู้ การฝึกอบรม และงานวิจัยเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และการค้าที่เป็นธรรมในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครอบคลุมทั้งในเรื่องการผลิต การเตรียมการเพื่อขอการตรวจรับรอง การจัดการห่วงโซ่ซัพพลาย การตลาด และนโยบายสนับสนุน