Enabling sustainable food systems : Innovators’ handbook

ผู้เขียน: FAO

ผู้จัดพิมพ์: FAO

ปีที่พิมพ์: 2020

จำนวนหน้า: 260

ISBN: 978-92-5-132990-0

 

เนื้อหา

เป็นคู่มือสำหรับคนที่อยากพัฒนาระบบอาหารที่ยั่งยืน โดยทีมนักเขียนที่เป็น “นักนวัตกรรมระบบอาหารยั่งยืน” จากทั่วโลก (กรีนเนทเข้าร่วมด้วย) โดยรวบรวมความรู้ ประสบการณ์ บทเรียนในการพัฒนาระบบอาหารที่ยั่งยืนหลากหลายรูปแบบ สำหรับระดับที่กำลังจะเริ่ม กำลังพัฒนา-ขยายผล จนถึงระดับก้าวหน้า

เนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 หมวด คือ
* การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค
* การผลิตอย่างยั่งยืน
* การจัดการให้ผลผลิตไปถึงตลาดได้
* การจัดการกลุ่ม/องค์กร

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ [link]