เครื่องมือและกระบวนการเพื่อจัดกิจกรรมสนับสนุนการปรับตัวกับชุมชน

โครงการสนับสนุนการปรับตัวฯ ได้สรุปและพัฒนารูปแบบการทำกิจกรรมและเครื่องมือในการทำงานกับชุมชน

โดยรวบรวมขึ้นมาจากกระบวนการฝึกอบรมและการมีส่วนร่วมจากเวทีการสัมมนาสร้างความเข้าใจขั้นพื้นฐานเรื่องการเตรียมการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยทั่วไปกระบวนการสนับสนุนการปรับตัวของชุมชนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ได้แตกต่างไปจากกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนอื่นๆ เท่าใดนัก โดยกิจกรรมสนับสนุนอาจแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

การส่งเสริมรายบุคคล, แบบกลุ่ม และสื่อสารมวลชน

สนใจรายละเอียดสามารถดาวน์โหลดอ่านเพิ่มเติมได้

 

Attachment ขนาด
CCA_CommunityProcess.pdf 783.41 KB