รายงานสรุป การพัฒนาความพร้อมให้กับเกษตรกร ในการเตรียมตัวรับผลกระทบจาก วิกฤติการณ์โลกร้อน
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิสายใยแผ่นดิน
วันที่พิมพ์ : เมษายน 2551
Summary :
รายงานสรุปผลการศึกษาโดยการทำกิจกรรมรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นกับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เชียงใหม่และยโสธร เพื่อ (1) ศึกษาผลกระทบจากสภาวะโลกรอน ที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะตอภาคการเกษตร (2) ระดมความคิดเห็นจากเกษตรกรเกี่ยวกับแนวทางในการเตรียมตัวของชุมชน/เกษตรกรตอภาวะการณที่กําลังจะเกิดขึ้น และ (3) พัฒนาขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางและกลไกในการสนับสนุนการเตรียมตัวของชุมชน/เกษตรกร โดยกิจกรรมนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก OXFAM Great Britain

ดาวน์โหลดรายงาน [3.3 MB]

จำนวนหน้า : 50
หมวด : โลกร้อน