Enabling sustainable food systems : Innovators’ handbook

เนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 หมวด คือ * การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค * การผลิตอย่างยั่งยืน * การจัดการให้ผลผลิตไปถึงตลาดได้ * การจัดการกลุ่ม/องค์กร
อ่านต่อ