ความรู้เบื้องต้นการค้าที่เป็นธรรม
ผู้แต่ง:

วิฑูรย์ ปัญญากุล

สำนักพิมพ์:

มูลนิธิสายใยแผ่นดิน

วันที่พิมพ์:

มีนาคม 2560

Summary:

เป็นหนังสือเล่มแรกที่เป็นภาษาไทยเกี่ยวกับเรื่องการค้าที่เป็นธรรม (แฟร์เทรด) ที่ครอบคลุมตั้งแต่หลักการ (บทที่ 1), ขบวนการแฟร์เทรดต่างประเทศ (บทที่ 2), สถานการณ์ตลาดแฟร์เทรดโลก (บทที่ 3), สถานการณ์ในประเทศไทย (บทที่ 4), การตรวจสอบรับรองมาตรฐาน (บทที่ 5), และประเด็นข้อถกเถียงเกี่ยวกับแฟร์เทรดโดยรวม (บทที่ 6) รวมทั้งมีภาคผนวกที่เป็นมาตรฐานแฟร์เทรดของ World Fair Trade Organization (WFTO) ด้วย

 

รหัสหนังสือ:

978-616-91090-4-4

จำนวนหน้า:

187

หมวด:

แฟร์เทรด