MANUAL Laboratory analysis and pesticide residues in the control procedure for organic farming

รายงานที่จัดทำขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอาหารและการเกษตร เยอรมัน หมวด 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ “สารที่ไม่พึงประสงค์” ในสินค้าเกษตรอินทรีย์ หมวด 2. ขั้นตอนการตรวจรับรอง หมวด 3. จากการสุ่มตัวอย่างถึงการวิเคราะห์
อ่านต่อ