จะปรับตัวรับมือโลกร้อนอย่างไร: บทเรียนจากความร่วมมือ 4 ฝ่าย
ผู้แต่ง:

วิฑูรย์ ปัญญากุล (บรรณาธิการ), วราทิพย์ วีรกิจ, นาวิน โสภาภูมิ, นภา ตรีรัตน์สกุลชัย, จารุรินทร์ พลหินกอง, ภุมรินทร์ เตาวโรดม, กสิณา ลิมสมานพันธ์, เดชรัต สุขกําาเนิด

สำนักพิมพ์:

องค์กรอ็อกแฟม

วันที่พิมพ์:

พฤศจิกายน 2556

Summary:

เป็นเอกสารสรุปบทเรียนที่ได้จากการทำโครงการ “พัฒนาและขยายผลต้นแบบการปรับตัวของชุมชน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อความมั่นคงทางอาหารในประเทศไทย” ในช่วง 1 มีนาคม 2554 ถึง 31 สิงหาคม 2556 ที่จังหวัดยโสธรและเชียงใหม่ โดยความร่วมมือของ 4 หน่วยงาน คือ มูลนิธิสายใยแผ่นดิน มูลนิธินโยบายสุขภาวะ ศูนย์จัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ องค์การอ็อกแฟม  นอกจากสรุปข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมพื้นที่ของโครงการและกระบวนการทำงานต่างๆ โดยเฉพาะกระบวนการเตรียมความพร้อมในระดับพื้นที่, การหาทางเลือกในการปรับตัวเชิงรุก, การจัดตั้งกองทุนการจัดการน้ำ, และศูนย์พยากรณ์อากาศชุมชน เอกสารยังได้วิเคราะห์ผลกระทบของโครงการ รวมทั้งบทเรียนของโครงการ และข้อเสนอแนะทางนโยบาย

 

ดาวน์โหลดหนังสือ [6.8 MB]

จำนวนหน้า:

52

หมวด:

โลกร้อน ไทย