การสนับสนุนชุมชน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผู้แต่ง:

วิฑูรย์ ปัญญากุล, ภัทราวดี ภูมิภักดิ์, นภา ตรีรัตน์สกุลชัย

สำนักพิมพ์:

มูลนิธิสายใยแผ่นดิน

วันที่พิมพ์:

กุมภาพันธ์ 2558

Summary:

รายงานสรุปประสบการณ์ บทเรียน และแนวทางการทำงานด้านการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะสำหรับภาคการเกษตร ในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  มูลนิธิสายใยแผ่นดินได้ริเริ่มจัดทำโครงการปรับตัวมาตั้งแต่ปี 2550 และได้พัฒนาการเรียนรู้ ทั้งที่ล้มเหลวและที่ประสบความสำเร็จ

กระบวนการเรียนรู้ของมูลนิธิฯ เป็นเสมือนการสร้างกำแพง ที่ต้องก่ออิฐทีละก้อน บนฐานเดิม  และการเรียนรู้นี้เป็นการเรียนรู้ที่ได้จากการทดลองปฏิบัติจริง ซึ่่งเป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ไม่รู้จบ  ในรายงานนี้ ได้นำเสนอบทเรียนสำคัญ ตั้งแต่การเริ่มต้นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร การสำรวจชุมชนและพื้นที่ การประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางของชุมชน และการออกแบบ-คัดเลือกมาตรการปรับตัว

ภาคผนวกประกอบด้วยคู่มือ 3 เรื่อง คือ (1) การประเมินความเสี่ยง/ความเปราะบางโดยการสำรวจข้อมูลชุมชน, (2) วิธีการดึงข้อมูลสภาพอากาศจากฐานข้อมูล CCKM และ (3) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝน

จำนวนหน้า:

71