การตลาดเกษตรอินทรีย์

ผู้แต่ง : วิฑูรย์ ปัญญากุล และเจษณี สุขจิรัตติกาล
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิสายใยแผ่นดิน
วันที่พิมพ์ : ตุลาคม 2546
Summary :

สิ่งสำคัญสำหรับการทำความเข้าใจตลาดเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช่อยู่แค่การมีข้อมูลสถิติที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับราคาและปริมาณการซื้อขาย หรือตัวเลขมูลค่าการตลาดและอัตราการเจริญเติบโต แต่จะต้องสามารถวิเคราะห์ลักษณะและพลวัตของตลาดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์และสภาพเศรษฐกิจ-การเมืองของตลาดแต่ละแห่ง

นอกจากรวบรวมสถานการณ์ด้านการตลาด หนังสือเล่มนี้ยังมีบทวิเคราะห์เกี่ยวกับโอกาสและช่องทางสำหรับการทำตลาดเกษตรอินทรีย ์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอย่างครบถ้วน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่สนใจและเกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์สามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพของตลาด ตลอดจนแนวโน้มทิศทางในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถกำหนดบทบาทและนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการผลิต และการตลาดเกษตรอินทรีย์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป
รหัสหนังสือ : 974-91677-3-2
จำนวนหน้า : 164