การขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเกษตรอินทรีย์
ผู้แต่ง : ธวัชชัย โตสิตระกูล และวิฑูรย์ ปัญญากุล
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิสายใยแผ่นดิน
วันที่พิมพ์ : มีนาคม 2550
Summary :
รายงานที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย นโยบายสาธารณะเพื่อความปลอดภัยด้านอาหารและเศรษฐกิจการค้าที่ยั่งยืน โดยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ในรายงานได้วิคราะห์โอกาสและข้อจำกัดของการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตเกษตรอินทรีย์, ศูนย์กลางฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์, ศูนย์กลางตลาดเกษตรอินทรีย์, ศูนย์กลางตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์, และศูนย์กลางการจัดการความรู้เกษตรอินทรีย์  รวมทั้งข้อเสนอเพื่อการพิจารณาเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย

อ่านรายละเอียดได้จากไฟล์ [320 KB]

จำนวนหน้า : 35
หมวด : เกษตรอินทรีย์ไทย
Attachment ขนาด
Thai OA center.pdf 322.87 KB