คู่มือสำหรับเกษตรกร: การปลูกกัญชาทางการแพทย์แบบเกษตรอินทรีย์

ผู้แต่ง : มูลนิธิสายใยแผ่นดิน

สำนักพิมพ์ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : สิงหาคม 2562

จำนวนหน้า : 84

สรุปเนื้อหา:

คู่มือนี้จัดทำขึ้นโดยการริเริ่มของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธานรณสุข โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก

  1. ส่วนแรกของคู่มือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ (หลักการ, แนวทาง, และการจัดการดินและปุ๋ย)
  2. ส่วนที่สองเป็นเรื่องการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ (มาตรฐานและข้อกำหนด การออกแบบวางแผนปรับเปลี่ยนฟาร์มให้เป็นเกษตรอินทรีย์)
  3. ส่วนที่สามเป็นเรื่องเกี่ยวกับกัญชา ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้น วิธีการเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ในระบบเกษตรอินทรีย์ และแนวทางในการขออนุญาตปลูกกัญชา

 

ดาวน์โหลดเอกสาร [2.1 MB]