เกษตรอินทรีย์กับโลกร้อน
ผู้แต่ง: วิฑูรย์ ปัญญากุล
สำนักพิมพ์: มูลนิธิสายใยแผ่นดิน
วันที่พิมพ์: กุมภาพันธ์ 2555
เนื้อหาโดยสรุป:

สรุปประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร ทั้งการที่ภาคเกษตรเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบต่อภาคการเกษตร รวมทั้งบทบาทของเกษตรอินทรีย์ในการบรรเทาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (และการเก็บกักก๊าซเรือนกระจก) รวมทั้งศักยภาพของระบบเกษตรอินทรีย์ที่ช่วยในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รหัสหนังสือ: 978-616-91090-0-6
จำนวนหน้า: 145
หมวด: โลกร้อน