ความรู้เบื้องต้นเกษตรอินทรีย์ (พิมพ์ครั้งที่ 4)
ผู้แต่ง:

วิฑูรย์ ปัญญากุล

สำนักพิมพ์:

มูลนิธิสายใยแผ่นดิน

วันที่พิมพ์:

ธันวาคม 2555

Summary:

หนังสือ “ความรู้เบื้องต้นเกษตรอินทรีย์” เขียนขึ้นครั้งแรกเมื่อกลางปี 2545 และได้จัดพิมพ์ซ้ำถึง 3 ครั้ง เมื่อจะพิมพ์ครั้งที่ 4 ผู้เขียนจึงปรับปรุงเนื้อหาใหม่ทั้งหมด โดยลดทอนเนื้อหาทางด้านเทคนิคลง และเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความมั่นคงด้านอาหาร

หนังสือเล่มนี้มี 6 บท คือ (1) หลักการและแนวทางเกษตรอินทรีย์  (2) เกษตรอินทรีย์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมปัญหาผลกระทบของเกษตรเคมีใน 6 ด้าน คือ ทรัพยากรดิน ทรัพยกรน้ำ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ความปลอดภัยด้านอาหาร ความหลากหลายทางชีวภาพ และพลังงาน รวมทั้งข้อมูลเหตุผลว่า เกษตรอินทรีย์สามารถมีส่วนในการลด/ป้องกันผลกระทบเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไร  (3) เกษตรอินทรีย์กับความมั่นคงด้านอาหาร โดยเน้นในประเด็นเรื่องการมีอาหารเพียงพอ และสม่ำเสมอ  (4) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการตรวจสอบรับรอง โดยเฉพาะในเรื่องประโยชน์ของการตรวจรับรอง และกฎระเบียบเกษตรอินทรีย์ในประเทศต่างๆ (5) เกษตรอินทรีย์ไทย ทั้งในเชิงของภาพรวมสถานการณ์และบทวิเคราะห์ และ (6) เกษตรอินทรีย์โลก โดยเน้นในเรื่องสถานการณ์โดยภาพรวม

รหัสหนังสือ:

978-616-91090-13

จำนวนหน้า:

161

หมวด:

เกษตรอินทรีย์ สถานการณ์ไทย