คู่มือนักส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
ผู้แต่ง : วิฑูรย์ ปัญญากุล
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิสายใยแผ่นดิน
วันที่พิมพ์ : มกราคม 2561 ปรับปรุง (เดิม พฤษภาคม 2550)
Summary :
มีคนเคยกล่าวไว้ว่า “งานส่งเสริมการเกษตรเป็นหัวใจพื้นฐานในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์” ทั้งนี้เพราะการพัฒนาเกษตรอินทรีย์จะเริ่มต้นขึ้นได้ ก็ด้วยการสนับสนุนให้เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนการผลิตของตนเองเข้าสู่ระบบเกษตร อินทรีย์ การพัฒนากิจกรรมด้านอื่น ไม่ว่าจะเป็นตลาด มาตรฐานฐาน การตรวจสอบรับรอง ก็เพื่อที่จะทำให้เกิดบรรยากาศหรือเงื่อนไขที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนการ ผลิตของเกษตรกร แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า หน่วยงานต่างๆ มักจะไม่ค่อยได้ให้ความใส่ใจกับการพัฒนางานส่งเสริมมากนัก ดังจะสังเกตุได้จากว่า มีเอกสารและการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ค่อนข้างน้อยมาก และนี้ก็เป็นเหตุผลหลักที่ทางมูลนิธิสายใยแผ่นดิน/กรีนเนทจึงได้ริเริ่มใน การรวบรวมข้อมูลและประสบการณ์เกี่ยวกับงานส่งเสริมเพื่อจัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้น

เอกสาร “คู่มือนักส่งเสริมเกษตรอินทรีย์” เล่มนี้จะช่วยเป็นเครื่องมือสำหรับนักส่งเสริมการเกษตร ในการทำงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยเนื้อหาของเอกสารส่วนใหญ่ได้จากแหล่งข้อมูล 4 ส่วน คือ (ก) รายงานการวิจัย “แนวทางการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์” (2550) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยแบบบูรณการ “ศูนย์เกษตรอินทรีย์ยโสธร” ที่มูลนิธิสายใยแผ่นดิน ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ข) หนังสือ “A Trainer Guide for Participatory Learning and Action” โดย J.N. Pretty, I. Guijt, J. Thompson, and I. Scoones (1995), International Institute for Environment and Development, London. (ค) หนังสือ “การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม” โดย บันฑร อ่อนดำ และสามารถ ศรีจำนงค์ (บก.) (2544), มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ, เชียงใหม่. (ง) ประสบการณ์การทำงานส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ของมูลนิธิสายใยแผ่นดิน และกรีนเนทในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา

หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาเป็น 8 เรื่องสำคัญ คือ องค์ประกอบและกลยุทธ์งานส่งเสริม, องค์กรเกษตรกรกับงานส่งเสริม, การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม, เจ้าหน้าที่ส่งเสริมในฐานะผู้จัดกระบวนการเรียนรู้, เครื่องมือกระบวนการและกิจกรรม, การจัดเตรียมกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม, กระบวนการของงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์, และตัวอย่างคู่มือหลักสูตรกิจกรรมส่งเสริม

จำนวนหน้า : 116