ความหลากหลายทางชีวภาพกับเกษตรอินทรีย์ (หนังสือชุด คู่มือนักส่งเสริมเกษตรอินทรีย์)
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิสายใยแผ่นดิน
วันที่พิมพ์ : มกราคม 2552
Summary :
การพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งการพัฒนาการเกษตรที่ผ่านมา มีผลทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติหลายชนิดถูกคุกคาม จนเกิดการสูญพันธุ์ หรือใกล้สูญพันธุ์ แม้ว่าที่ผ่านมาจะเริ่มมีความใส่ใจกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพขึ้น แต่โดยส่วนใหญ่จะเน้นที่การอนุรักษ์ระบบนิเวศธรรมชาติ โดยอาศัยมาตรการของการกำหนดเขตป่าอนุรักษ์ แต่เขตป่าอนุรักษ์ทั่วโลกมีเพียงไม่ถึง 10% ของพื้นที่ (ในประเทศไทย มีพื้นที่ป่าอนุรักษ์ราว 91,289.24 ตารางกิโลเมตร) ในขณะที่พื้นที่การเกษตรของประเทศที่มีอยู่กว่า 37% ซึ่งมีส่วนสำคัญมากทั้งในฐานะของการช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายในนิเวศ ธรรมชาติ และเป็นแหล่งสำรองของความหลากหลายทางชีวภาพจำนวนมาก กลับถูกมองข้าม ในระยะหลัง นักวิชาการและนักอนุรักษ์ได้เริ่มตระหนักว่า สัตว์ป่าและพืชพรรณธรรมชาติจำนวนมากมีปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่การเกษตร ดังนั้น การจัดการระบบเกษตรที่เหมาะสมสามารถมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง ชีวภาพไว้ได้อย่างมากทีเดียว หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้น โดยหวังว่า จะช่วยให้ข้อมูลกับนักส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ในแง่มุมต่างๆ ตลอดจนแนวทางในการจัดทำกิจกรรมและโครงการเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูความ หลากหลายทางชีวภาพ

 

ราคา  200 บาท

ปี : 2552
จำนวนหน้า : 71
หมวดหมู่ : ความหลากหลายทางชีวภาพ