MANUAL Laboratory analysis and pesticide residues in the control procedure for organic farming

รายงานที่จัดทำขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอาหารและการเกษตร เยอรมัน หมวด 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ “สารที่ไม่พึงประสงค์” ในสินค้าเกษตรอินทรีย์ หมวด 2. ขั้นตอนการตรวจรับรอง หมวด 3. จากการสุ่มตัวอย่างถึงการวิเคราะห์
อ่านต่อ

สบู่โปแตสเซียม/สบู่อ่อน กำจัดศัตรูพืช

สบู่อ่อนใช้กำจัดศัตรูพืชได้ โดยทั่วไป นิยมใช้สบู่อ่อนในการกำจัดเพลี้ยต่างๆ รวมทั้งแมลงขนาดเล็กที่มีลำตัวนิ่ม เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ ไรแดง แมลงหวี่ขาว เป็นต้น
อ่านต่อ