ทางเลือกใหม่ของคนชายขอบ ประสบการณ์ และความสำเร็จของการเกษตรและการตลาดแนวใหม่
ทางเลือกใหม่ของคนชายขอบ
ผู้แต่ง : ฟรันซิสโก ฟานเดอร์ฮอฟ โบร์สมา แต่ง/จิตราภรณ์ ตันรัตนกุล แปล
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิสายใยแผ่นดิน
วันที่พิมพ์ : ธันวาคม 2552

 

Summary :
ทางเลือกใหม่ของคนชายขอบ เป็นหนังสือที่ฟรันซิสโก ฟานเดอร์ฮอฟ โบร์สมา บาทหลวงชาวเนเธอร์แลนด์ เขียนเล่าประสบการณ์และความสำเร็จภายหลังการทำงานหนักกว่า 20 ปี ของเขาและกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในเม็กซิโก ซึ่งได้ร่วมกันบุกเบิกการเกษตรและการตลาดภาคเกษตรแนวใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ประชากรยากจนส่วนใหญ่มีรายได้และสามารถเข้า ถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐาน ทั้งงาน การศึกษา การสาธารณสุข และสิทธิเสรีภาพที่จะดำรงชีวิตอย่างสง่างามและเป็นสุข แม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะเขียนขี้นในดินแดนที่อยู่คนละซีกโลกกับประเทศไทย แต่ความห่างไกลนั้นกลับมีความละม้ายเหมือนที่ชวนสะดุดใจ เม็กซิโกเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาการเกษตรเป็นหลัก มีอารยธรรมโบราณอันรุ่งเรืองแต่มีปัจจุบันที่อ่อนระโหย โดยประชากรส่วนใหญ่ดิ้นรนอย่างไม่มีหวังที่จะลืมตาอ้าปากในกระแสของหนี้สิน และราคาผลผลิตตกต่ำ ขณะที่ระบบการแก้ปัญหาจากส่วนกลางไม่ได้มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรราย ย่อยเท่าที่ควร ความเหมือนเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า แนวคิดและสารัตถะใน ทางเลือกใหม่ของคนชายขอบ ซี่งแท้จริงแล้วก็คือการนำเสนอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรมชัดเจน จะนำไปปรับประยุกต์ และใช้งานจริงกับสถานการณ์ในชนบทของไทยได้อย่างดี และบทเรียนจากเพื่อนก็น่าจะทำให้คนชายขอบพลิกแผ่นดินของตนให้เป็นดินแดงแห่ง ความหวังและอนาคตได้สำเร็จ