การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ: ความเปราะบางและแนวทางการปรับเพื่อรับมือกับภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ: ความเปราะบางและแนวทางการปรับเพื่อรับมือกับภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
ผู้แต่ง: วิฑูรย์ ปัญญากุล (แปลและเรียบเรียง)
สำนักพิมพ์: มูลนิธิสายใยแผ่นดิน
วันที่พิมพ์: ธันวาคม 2554
รหัสหนังสือ: 978-974-8230-82-5
จำนวนหน้า: 233
หมวด: โลกร้อน

 

Summary:

แปลและเรียบเรียงจากหนังสือ 2 เล่ม คือ Climate Change and Adaptation และ Climate Change and Vulnerability ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมงานศึกษาวิจัยภาคสนามเกี่ยวกับตวามเปราะบางและการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกว่า 24 ประเทศทั่วโลก ที่เกินดขึ้นภายใต้โครงการประเมินผลกระทบและประเมินการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Assessment of Impacts and Adaptation for Climate Change – AIACC) โดยผู้แปลได้แปลบทนำที่เป็นบทสังเคราะห์เนื้อหา บทเรียน และองค์ความรู้จากกรณีศึกษาทั้งหมด และสรุปเรียบเรียงเนื้อหาของกรณีศึกษาอีก 37 กรณีศึกษาของหนังสือทั้ง 2 เล่ม เพื่อผู้อ่านจะได้สามารถเข้าใจเนื้อหาและบริบทหลักๆ ของแต่ละกรณีศึกษาได้

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มแรกในประเทศไทยที่มีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับประสบการณ์และบทเรียนในเรื่องการประเมินความเปราะบางของผู้คน-ชุมชน-นิเวศน์ จากสภาพภูมิอากาศ และแนวทางในการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในแต่ละท้องถิ่น

 

สอยตะเข็บให้ทันกาล บทเรียนการปรับเพื่อรับมือกับภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
– บทนำ
– บทเรียนในการปรับตัว 9 ข้อ
– การปรับตัว : วันนี้หรือในอนาคต
– ภูมิอากาศและการพัฒนา
– การประเมินทางเลือกในการปรับตัวแบบต่างๆ
– การสร้างบรรยากาศ(เงื่อนไข)ที่ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัว
– บทสรุป

 

ความเปราะบาง ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
– เกริ่นนำ
– ทรัพยากรธรรมชาติ
– พื้นที่ชายฝั่งทะเลและเกาะขนาดเล็ก
– เศรษฐกิจชนบทและความมั่นคงด้านอาหาร
– สุขภาพของผู้คน
– บทสรุป