เปลี่ยนความเสี่ยงเป็นโอกาส: การปรับตัวรับมือปัญหาโลกร้อนของเกษตรกรรายย่อย
ผู้แต่ง:

นาวิน โสภาภูมิ, พุทธิณา นันทะวรการ, นภา ตรีรัตน์สกุลชัย, จารุรินทร์ พลหินทอง

สำนักพิมพ์:

โครงการพัฒนาและขยายผลต้นแบบการปรับตัวของชุมชน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารในประเทศไทย

วันที่พิมพ์:

กันยายน 2556

Summary:

เป็นเอกสารของ “โครงการพัฒนาและขยายผลต้นแบบการปรับตัวของชุมชน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารในประเทศไทย” ที่วิเคราะห์ปัญหาความแปรรปรวนของสภาพอากาศและความเปราะบางของเกษตรกรที่เป็นพื้นที่เป้าหมายของโครงการ คือ จังหวัดยโสธรและเชียงใหม่  รวมทั้งเทคนิคการปรับตัวของเกษตรกร ทั้งเทคนิคการจัดการน้ำในไร่นา การปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ การจัดการพันธุ์ การเพิ่มความหลากหลายใในไร่นา  รวมทั้งกลไกสนับสนุนที่สำคัญ ที่โครงการได้สนับสนุนและพัฒนาขึ้น คือ ตลาดเขียว, ศูนย์ภูมิอากาศชุมชน, และกลไกทางการเงินสำหรับสนับสนุนการปรับตัว

จำนวนหน้า:

104