เทคนิคการปรับตัวรับมือภาวะโลกร้อนสำหรับเกษตรกร: คู่มือสร้างภูมิคุ้มกันเกษตรกรไทยจากวิกฤตผลกระทบโลกร้อน
ผู้แต่ง:

พุทธิณา นันทะวรการ, นาวิน โสภาภูมิ, นภา ตรีรัตน์สกุลชัย

สำนักพิมพ์:

โครงการพัฒนาและขยายผลต้นแบบการปรับตัวของชุมชน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารในประเทศไทย

วันที่พิมพ์:

ธันวาคม 2555

Summary:

แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ส่วนแรกเป็นเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลกร้อน ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในประทศไทย และผลกระทบต่อภาคการเกษตร  ส่วนที่สองเป็นแนวทางการปรับตัวสำหรับเกษตรกร โดยการสร้างภูมิคุ้มกันใน 4 ด้าน ประเมิน ลด กระจาย และประกันความเสี่ยง  ในส่วนที่สามเป็นเทคนิคการปรับตัวสำหรับเกษตรกร ครอบคลุมการจัดการดิน, การจัดการน้ำ, การจัดการนา, การจัดการป่า, การจัดการสวน, และการจัดการแมลศัตรูพืช  ในส่วนที่สี่เป็นเรื่องการจัดการพันธุ์พืช ทั้งการคัดเมล็ดพันธุ์, การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์, และธนาคารเมล็ดพันธุ์ชุมชน  ส่วนในส่วนที่ห้าเป็นเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันจากภาวะโลกร้อน

จำนวนหน้า:

118

หมวด:

เกษตรอินทรีย์ เทคนิค