เกษตรอินทรีย์ ทำอย่างไรจึงได้รับการรับรอง
ผู้แต่ง : วิฑูรย์ ปัญญากุล
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิสายใยแผ่นดิน
วันที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2547
Summary :
อุปสรรคสำคัญประการหนึ่งในการตรวจสอบรับรองมาตรฐานก็คือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองของเกษตรกร ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ที่อาจเริ่มมีความสนใจในการปรับเปลี่ยนการผลิตเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ แต่ไม่ทราบว่าจะต้องมีการดำเนินการ อย่างไรบ้าง

หนังสือเล่มนี้รวบรวมข้อมูลทั้งจากเอกสารและประสบการณ์ในการทำงานของมูลนิธิสายใยแผ่นดิน และสหกรณ์กรีนเนท จำกัด ที่ได้ดำเนินงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์มานานกว่า 10 ปี จึงมีรายละเอียดข้อมูลอย่างรอบด้าน และมีเนื้อหาที่อธิบายอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ถึงการเตรียมตัวในการขอรับรองมาตรฐานอย่างครบถ้วนที่สุดเล่มหนึ่ง

รหัสหนังสือ : 974-92652-3-8
จำนวนหน้า : 110