เกษตรยั่งยืน วิถีการเกษตรเพื่ออนาคต (พิมพ์ครั้งที่ 2)
ผู้แต่ง : วิฑูรย์ ปัญญากุล แปลและเรียบเรียงจากหนังสือ Farming For the Future
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิสายใยแผ่นดิน
วันที่พิมพ์ : มกราคม 2547
Summary :

แนวคิดหลักในหนังสือเล่มนี้มีอยู่สองเรื่องคือ เกษตรยั่งยืนแบบพึ่งตนเอง และการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมีส่วนร่วม โดยรวบรวมความรู้และประสบการณ์ของเกษตรกรรายย่อยในประเทศภูมิภาคเขตร้อนกว่า 40 ประเทศ ทั้งในเชิงแนวคิด, หลักการ, นโยบาย, กระบวนการพัฒนา ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ เช่น การจัดการดินและธาตุอาหาร,การจัดการแสงอาทิตย์ อากาศ และน้ำ, การควบคุมศัตรูพืชด้วยชีววิธี ฯลฯ หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องแนวทางและวิธีการในการพัฒนาระบบเกษตรอย่างยั่งยืน

รหัสหนังสือ : 974-91646-5-2
จำนวนหน้า : 335