คู่มือการผลิต-การจัดการข้าวหอมมะลิอินทรีย์

ผู้แต่ง : วิฑูรย์ ปัญญากุล
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิสายใยแผ่นดิน
วันที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2545
Summary :
หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงเทคนิควิธีการปลูกข้าวอินทรีย์ทีละขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมดินไปจนถึงการเก็บเกี่ยว รวบรวมจากประสบการณ์กว่า 10 ปีจากการทำนาอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์และยโสธร คู่มือนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจจะเริ่มทำนาปลูกข้าวหอมมะลิในระบบเกษตร อินทรีย์ รวมทั้งเกษตรกรที่ปลูกข้าวหอมมะลิอยู่แล้ว และต้องการที่จะปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเป็นเกษตรอินทรีย์

ราคา 120 บาท

รหัสหนังสือ : 974-90877-8-X
จำนวนหน้า : 95
หมวด : เกษตรอินทรีย์ เทคนิค