ความรู้เบื้องต้นเพอร์มาคัลเชอร์
ผู้แต่ง: เขียนโดย: Bill Mollison และ Mia Slay / แปลโดย: วิฑูรย ปญญากุล และ รวิมาศ ปรมศิริ
สำนักพิมพ์: มูลนิธิสายใยแผนดิน
วันที่พิมพ์: ตุลาคม 2558
เนื้อหาโดยสรุป:

หนังสือเล่มนี้แปลจาก “Introduction to Permaculture” ซึ่งเป็นหนังสือคลาสิคเล่มหนึ่งของกลุ่มคนที่สนใจเรื่องทางเลือกในการดำเนินชีวิต ที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม  เพอร์มาคัลเชอร์ไม่ใช่เทคนิคหรือระบบการเกษตร เป็นแนวคิดและระบบการออกแบบการใช้ที่ดินและสภาพแวดล้อมในการดำเนินชีวิต ทั้งในฟาร์ม บ้านพักอาศัย และชุมชน  โดยในหนังสือเล่มนี้ ได้บรรยายแนวคิด หลักการ และแนวทางในการออกแบบ พร้อมด้วยภาพวาดประกอบ รวมทั้งตัวอย่างการออกแบบ พร้อมรายละเอียด ซึ่งทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่อ่านง่ายและน่าสนใจมาก

หนังสือเล่มนี้มี 8 บท  บทแรกเป็นเรื่องหลักการของเพอร์มาคัลเชอร์ ซึ่งประกอบด้วยหลักการ 11 เรื่อง ตั้งแต่การเลือกจัดวางตำแหน่งขององค์ประกอบต่างๆ บทบาทหน้าที่ขององค์ประกอบ การออกแบบเพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงเรื่องนิเวศวิทยา และทัศนะคติในการมองและการออกแบบ  บทที่สองเป็นเรื่องของการออกแบบที่ดินโดยรวม ที่เริ่มจากการทำความรู้จัก เข้าใจ เพื่อวิเคราะห์ทรัพยากรต่างๆ สำหรับที่จะใช้ในการวางแผนการออกแบบที่ดิน ส่วนบทที่สามเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบลายพื้นฐานในธรรมชาติ ที่ควรต้องรู้จัก และวิธีการนำรูปแบบลายเหล่านี้มาใช้ในการออกแบบ

บทที่สี่เป็นเรื่องของสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่จะต้องมีการออกแบบให้สอดคล้องกันกับภูมิอากาศ/ภูมิประเทศ การใช้สอย และนิเวศน์ธรรมชาติท้องถิ่น   บทที่ห้าเป็นเรื่องของการออกแบบสวนขนาดเล็กรอบๆ บ้าน  ในขณะที่บทที่หกจะกล่าวถึงการออกแบบฟาร์มที่เป็นพื้นที่ปลูกพืชในบริเวณกว้างๆ ทั้งสวนผลไม้ สวนป่า และแปลงปลูกพืชไร่/ธัญพืช  ส่วนบทที่เจ็ดเป็นเรื่องการเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการเพาะปลูกพืชน้ำและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  สำหรับบทที่แปดเป็นการบรรยายถึงการนำแนวทางเพอร์มาคัลเชอร์สำหรับใช้ในการออกแบบชุมชนและเมือง ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะเรื่องการออกแบบการใช้ที่ดิน แต่ยังรวมถึงเรื่องการจัดการขยะ โดยการรีไซเคิล การทำฟาร์มในเมืองเพื่อปลูกอาหารไว้กินเอง ระบบเศราฐกิจ (และเงินตรา) ท้องถิ่น รวมไปถึงการลงทุนอย่างมีจริยธรรม และการสร้างชุมชนเพอร์มาคัลเชอร์ด้วย  นอกจากนี้ ในภาคผนวก มีรายชื่อพืชและข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของพืชนั้นๆ สำหรับการทำเพอร์มาคัลเชอร์ด้วย

รหัสหนังสือ: 978-616-91090-3-7
จำนวนหน้า: 501
หมวด: เทคนิคเกษตร
หมวด: เทคนิคเกษตร