The Multiple Goods and Services of Asian Rice Production Systems
ผู้แต่ง : Garbach, K (eds.)
สำนักพิมพ์ : FAO
วันที่พิมพ์ : 2014
Summary :
อธิบายถึงระบบการเพาะปลูกข้าวในภูมิภาคเอเชียแบบต่างๆ ที่มีผลต่อการให้บริการด้านนิเวศ (ecosystem services) โดยเปรียบเทียบระบบการทำนา 6 รูปแบบ คือ
1) เกษตรอนุรักษ์ (conservation agriculture) ที่เน้น 3 แนวทาง คือ การลดการรบกวนดินให้น้อยที่สุด, มีการคลุมหน้าดินตลอดเวลา, และปลูกพืชหมุนเวียน
2) เกษตรพื้นบ้านแบบองค์กรวม (holistic heritage systems) การจัดการที่ดินแบบดั้งเดิม ที่มีองค์ประกอบด้านวัฒนธรรมเป็นตัวกำกับ
3) การทำเกษตรผสมผสาน (integrated farming systems) ที่ฟาร์มมีกิจกรรมหลายอย่างที่เกื้อกูลกันกับการทำนา เข่น การเลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ (เป็ดในนาข้าว) หรือวนเกษตร
4) การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (integrated pest management) ที่ให้ความสำคัญกับการควบคุมแมลงศัตรูข้าวที่หลากหลาย ทั้งชีวภาพ การเขตกรรม และลดการใช้สารเคมีให้เหลือน้อยที่สุด
5) เกษตรอินทรีย์ (organic agriculture) ระบบเกษตรที่อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม โดยการใช้อินทรียวัตถุเพื่อปรับปรุงดินและเพิ่มธาตุอาหารพืช การปลูกพืชหมุนเวียน และการจัดการแมลงศัตรูข้าวและวัชพืชโดยชีววิธีและการเขตกรรม
6) การปลูกข้าวต้นเดียว (system of rice intensification) ที่เน้นการใช้ต้นกล้าข้าวที่มีอายุไม่มาก ปลูกแบบไม่หนาแน่น มีระยะห่างระหว่างต้น-แถวเพิ่มขึ้น และมีการให้น้ำสลับปล่อยแห้งเป็นระยะ
การศึกษาดูผลของการเพิ่มผลผลิตต่อการให้บริการนิเวศว่า เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือขัดแย้งกัน (trade off) รวมทั้งการวิเคราะห์รายละเอียดของบริการด้านนิเวศของระบบการปลูกข้าวแบบต่างๆ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FAO file
รหัสหนังสือ : 978-92-5-108447-2
จำนวนหน้า : 36
หมวด : ข้าว