โครงการศึกษาและจัดทำข้อมูล สถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าอินทรีย์

เพื่อใช้ในการวางแผนการตลาดเกษตรอินทรีย์ไทยอย่างมีกลยุทธ์ โดยศึกษาภาพรวม ทั้งช่องทางการตลาด การสื่อสาร ศึกษาวิเคราะห์ขนาดของตลาด สถิติการซื้อขายในประเทศ และการส่งออก รวมถึงสำรวจพฤติกรรมการซื้อ และระดับความเข้าใจของผู้บริโภคเรื่องสินค้าอินทรีย์
อ่านต่อ