เครือข่ายไทยพีจีเอสออร์แกนิคพลัสเตรียมออกตรากลาง
ในการประชุมเครือข่ายเครือข่ายไทยพีจีเอสออร์แกนิคพลัสเมื่อบ่ายวันนี้ ซึ่งมีกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่จัดทำระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) ซึ่งมีสมาชิกกว่า 10 หน่วยงาน และมีผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ในเครือข่ายกว่า 500 ครอบครัวทั่วประเทศ ที่ประชุมมีมติให้จัดทำตรากลางเกษตรอินทรีย์พีจีเอสสำหรับสมาชิกเครือข่าย โดยตรากลางดังกล่าวจะอนุญาตให้เฉพาะกลุ่มผู้ผลิตที่ได้ผ่านการประเมินโดยเครือข่ายฯ ว่า มีข้อกำหนดมาตรฐานการผลิตที่เป็นไปตามหลักการเกษตรอินทรีย์ของสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) คือ นิเวศ, สุขภาพ, การดูแลเอาใจใส่, และความเป็นธรรม  รวมทั้งได้จัดทำระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม ที่มีองค์ประกอบตามเกณฑ์ IFOAM ซึ่งประกอบด้วย การมีส่วนร่วม, การมีวิสัยทัศน์ร่วม, ความโปร่งใส, ความเชื่อมั่นต่อกัน, และความเชื่อมโยงในแนวราบ

 

เครือข่ายฯ เตรียมจัดกิจกรรมเปิดตัวในงาน Organic and Naturual Expo 2015 ในปลายเดือนกรกฎาคมนี้