โครงการศึกษาและจัดทำข้อมูล สถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าอินทรีย์
ระยะเวลา
เริ่ม:  เมษายน 58
สิ้นสุด: กันยายน 58

เนื่องจากปัจจุบัน ยังไม่เคยมีการศึกษาสถานการณ์การตลาดสินค้าอินทรีย์อย่างเป็นระบบ ซึ่งทำให้ขาดข้อมูลสำหรับใช้ในการวางแผนการตลาดเกษตรอินทรีย์ไทยอย่างมีกลยุทธ์  สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์ ที่จัดจ้างที่ปรึกษา คือ ศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมูลนิธิสายใยแผ่นดิน เพื่อให้ทำการศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดเกษตรอินทรีย์ไทย โดยมีเป้าหมายของโครงการประกอบด้วย (ก) การศึกษาภาพรวมของสถานการณ์การค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย เกี่ยวกับช่องทางการตลาด การสื่อสารทางการตลาด ศึกษาวิเคราะห์ขนาดของตลาด มูลค่าส่วนแบ่งการตลาดและการขยายตัวของการซื้อขายในประเทศ และการส่งออก (ข) สำรวจพฤติกรรมการซื้อ และระดับความเข้าใจของผู้บริโภคเรื่องสินค้าอินทรีย์ ในหลายมุมมอง อาทิ ประโยชน์ ความแตกต่างระหว่างสินค้าอินทรีย์ และสินค้าธรรมชาติ ฯลฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 1,000 ตัวอย่าง (ค) จัดทำฐานข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์และหน้าที่ตามความรับผิดชอบ โดยระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมรายละเอียดบริการ เช่น เป็นหน่วยงานผู้ออกใบรับรอง เป็นต้น

อ่านรายงานการศึกษาได้ที่ [link]