จดหมายข่าวสารสินค้าเกษตรอินทรีย์
ระยะเวลา
เริ่ม:
ธันวาคม 51
สิ้นสุด:
กันยายน 54
จดหมายข่าวเกษตรอินทรีย์ของ CIM

เป็นโครงการของสำนักบริหารงานพาณิชย์ภูมิภาค กระทรวงพาณิชย์ ที่จัดจ้างให้มูลนิธิสายใยแผ่นดินจัดทําสรุปรายงานข่าวสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นรายปักษ์ (ทุก 15 วัน) โดยมีสาระครอบคลุมด้านการผลิต การตลาด กฎ ระเบียบทางการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อใช้ขึ้นเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Commerce Intelligence of Moc : CIM)