โครงการเกาะพะงัน เกาะเกษตรอินทรีย์
ระยะเวลา
เริ่ม:
มกราคม 54
สิ้นสุด:
กรกฎาคม 54

สืบเนื่องจากที่ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ให้มีการพัฒนาเกาะพะงันเป็นเกาะเกษตรอินทรีย์ เมื่อ 16 สิงหาคม 2553  ทางกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้มูลนิธิสายใยแผ่นดิน จัดทำโครงการ “เกาะพะงัน เกาะเกษตรอินทรีย์” ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก

  • เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและหน่วยงานสนับสนุนเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ และการพัฒนาเกาะพะงันให้เป็นเกาะเกษตรอินทรีย์
  • เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการกำหนดเป้าหมายและพัฒนาแผนปฏิบัติการสำหรับเกาะเกษตรอินทรีย์
  • เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ ตัวอย่างรูปแบบ และประสบการณ์การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเกษตรอินทรีย์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย

โครงการนี้มีกิจกรรม 4 ส่วน คือ
(1) การรวบรวมองค์ความรู้ ตัวอย่างรูปแบบ และประสบการณ์เกษตรอินทรีย์ สำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกาะพะงันให้เป็นเกษตรอินทรีย์ เพื่อทำให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลัก ทั้ง 5 กลุ่ม คือ (ก) เกษตรกร (ข) ร้านอาหาร/ร้านกาแฟ-เครื่องดื่ม (ค) โรงแรม (ง) โรงเรียน และ (จ) หน่วยงานราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) การจัดอบรมและให้ความรู้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลัก เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักที่ 5 กลุ่มได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางเลือกต่างๆ ของการพัฒนาเกาะพะงันให้เป็นเกาะเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ กำหนดทิศทางและแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาเกาะพะงันให้เป็นเกาะเกษตรอินทรีย์
(3) การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเกาะพะงันให้เป็นเกาะเกษตรอินทรีย์โดยการปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานภาคธุรกิจ เพื่อให้หน่วยงานเหล่านี้ได้ให้ความเห็น และวางแผนการสนับสนุนการพัฒนาเกาะเกษตรอินทรีย์ ตามกรอบความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลัก
(4) การเผยแพร่ข่าวกิจกรรมและโครงการเกาะพะงัน เกาะเกษตรอินทรีย์ ในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และเว็บไซด์