กลุ่มเกษตรอินทรีย์ มหาสารคาม : พันธมิตรกรีนเนท

ระบบการเกษตรทั่วไปเป็นนาน้ำฝน ที่เกษตรกรทำนาปีละครั้ง โดยปลูกข้าวเหนียวไว้สำหรับบริโภคในครัวเรือน และปลูกข้าวหอมมะลิเพื่อจำหน่าย การทำนาโดยส่วนใหญ่จะทำนาหว่าน (เนื่องจากขาดแคลนแรงงานดำนา) แต่ก็มีนาดำบางส่วน และเกี่ยวข้าวด้วยมือ ผลผลิตข้าวเปลือกค่อนข้างต่ำ ประมาณ 350 กิโลกรัม/ไร่ เพราะมักประสบปัญหาแล้ง/ฝนทิ้งช่วง รวมทั้งน้ำท่วม ในหมู่บ้าน มีข้อกำหนดห้ามการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช เนื่องจากเคยมีการใช้ฉีดพ่นหญ้า แล้วทำให้ควายของเกษตรกรตาย

 

ที่ตั้ง : บ้านปลาบู่ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ซึ่งตั้งห่างจากตัวเมืองมหาสารคามมาทางทิศใต้ราว 44 กิโลเมตร

 

กรีนเนทเริ่มทำงานกับกลุ่ม : เมษายน 58

 

สถานะ : ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

 

ประวัติ : กรีนเนทเริ่มเข้าไปทำงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เมื่อ 30 เมษายน 2558 โดยเป็นโครงการที่ทำงานร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงานคือ
* สหกรณ์กรีนเนท จำกัด (สนับสนุนด้านงานตลาดเกษตรอินทรีย์และการค้าที่เป็นธรรม )
* มูลนิธิสายใยแผ่นดิน (สนับสนุนงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และระบบควบคุมภายในร่วมกันกับสมาคมไทบ้าน)
* สมาคมไทบ้าน (เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่อยู่ในพื้นที่บ้านปลาบู่ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม โดยทำงานสนับสนุนเและส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์ และระบบการค้าที่เป็นธรรมร่วมกับกรีนนเท)

ปี 2564 เปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็น “กลุ่มเกษตรอินทรีย์ มหาสารคาม” เพราะะมีการขยายสมาชิกไปในพื้นที่อำเภออื่น ในมหาสารคามด้วย

 

กิจกรรม : ผลิตและรวบรวมข้าวเปลือกจากเกษตรกรสมาชิก ไม่มีการสีข้าวเปลือก

 

แรงงาน : ใช้แรงงานในครอบครัวเป็นหลัก อาจมีการแลกเปลี่ยนแรงงานกับเพื่อนบ้านบ้างถ้าจำเป็น

 

รับรองมาตรฐาน : เกษตรอินทรีย์กับ มกท. (ตั้งแต่ปี 2559) และการค้าที่เป็นธรรม FLO และ WFTO

 

โครงการสนับสนุนจากกรีนเนท :
* กองทุนแฟร์เทรดพรีเมี่ยม: ขยายสมาชิกเกษตรอินทรีย์ 2559
* กองทุนแฟร์เทรดพรีเมี่ยม: ช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโลกร้อน 2560/61
* กองทุนแฟร์เทรดพรีเมี่ยม-มูลนิธิสายใยแผ่นดิน: จัดตั้งโกดังข้าวเปลือกอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ 2560/61
* กองทุนแฟร์เทรดพรีเมี่ยม: ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิต 2563/64