โครงการเชื่อมโยงธุรกิจ (เกษตรอินทรีย์) ไทย-ลาว

เพื่อสนับสนุนให้มีการติดต่อทางธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทยและลาวเกี่ยวกับธุรกิจเกษตรอินทรีย์ (รวมถึงกลุ่มผู้ผลิต) เพื่อสร้างโอกาสในการค้าและการลงทุนในอนาคต
อ่านต่อ

โครงการพัฒนาธุรกิจการเกษตร ที่เป็นมิตรต่อสภาพอากาศและให้ความสำคัญกับบทบาทหญิงชาย ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนลาว

คาดหวังที่จะช่วยยกระดับห่วงโซ่สินค้าและการเข้าถึงตลาดสำหรับผลผลิตการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ผลิตโดยเกษตกรรายย่อยในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
อ่านต่อ

โครงการศึกษาและจัดทำข้อมูล สถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าอินทรีย์

เพื่อใช้ในการวางแผนการตลาดเกษตรอินทรีย์ไทยอย่างมีกลยุทธ์ โดยศึกษาภาพรวม ทั้งช่องทางการตลาด การสื่อสาร ศึกษาวิเคราะห์ขนาดของตลาด สถิติการซื้อขายในประเทศ และการส่งออก รวมถึงสำรวจพฤติกรรมการซื้อ และระดับความเข้าใจของผู้บริโภคเรื่องสินค้าอินทรีย์
อ่านต่อ