มาตรฐานการค้าที่เป็นธรรม ประเทศไทย

ในช่วงปลายปี 2558 ต่อเนื่องต้นปี 2559 หน่วยงานสนับสนุนแฟร์เทรด 3 องค์การ คือ องค์กรอ๊อกแฟม (Oxfam) มูลนิธิสายใยแผ่นดิน/กรีนเนท และสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) ได้ร่วมกับผลักดันให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเวทีกระบวนการ การพัฒนาระบบแฟร์เทรดประเทศไทย โดยตัวแทนจากผู้ประกอบการทางสังคม ผู้ผลิต และองค์กรพัฒนาเอกชน  คณะทำงานได้จัดการประชุมวางแผนและระดมความคิดเห็นรวม 4 ครั้ง ก่อนที่จะได้ข้อสรุปเป็นเอกสาร “มาตรฐานการค้าที่เป็นธรรม ประเทศไทย  (Thailand’s Fair Trade Standards)”

ดาวน์โหลด [มาตรฐานการค้าที่เป็นธรรม ประเทศไทย 215KB]