โครงการสนับสนันเกษตรกรรายย่อยให้เข้าสู่การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม
ระยะเวลา
เริ่ม: ตุลาคม 58
สิ้นสุด:ธันวาคม 60

เป็นโครงการขององค์กรอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ United Nations Food and Agriculture Organization (UN FAO) มีระยะเวลาดำเนินงาน 26 เดือน (ต.ค. 58 – ธ.ค. 60) เพื่อสนับสนุนภาครัฐและเอกชนในประเทศลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ในการนำระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมไปใช้ในการพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ภายในประเทศของตน

 

กิจกรรมของโครงการมีทั้งการอบรมให้ความรู้กับหน่วงานภาครัฐและเอกชนใน 3 ประเทศนี้ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการนำระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมไปใช้ในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในประเทศตัวเอง