พื้นที่วิถีชีวิตยั่งยืน แม่ทา / Mae Tha Sustianble Living Space

ความท้าทาย คือ ที่ดินการเกษตรในชุมชนแม่ทา กำลังเปลี่ยนกรรมสิทธิ์การถือครอง เนื่องจากปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ทำให้ต้องขายที่ดิน แก้ปัญหาด้วยการใช้พื้นที่ดินที่มีอยู่เป็น • ศูนย์เรียนรู้เกษตรแบบมีชีวิต Organic Living Land • พื้นที่ของวิถีชีวิตทางเลือกของคนรุ่นใหม่แม่ทา Sustainable Living Space • ที่ดินภิบาล Land Stewardship
อ่านต่อ