กลุ่มเกษตรอินทรีย์ริมแม่น้ำโขง อุบลราชธานี : พันธมิตรกรีนเนท

ชุมชนมีถิ่นที่อยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโขง ซึ่งมีอาชีพหลักคือ ทำประมงพื้นบ้าน จับปลาในแม่น้ำโขง  ปลาที่จับได้จะขายให้กับพ่อค้าเร่ ที่เข้ามารับซื้อในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของครอบครัว  ชาวบ้านจะมีพื้นที่เล็กๆ ริมตลิ่งแม่น้ำโขง ซึ่งพวกเขาจะปลูกพืชอาหาร เช่น พริก มันเทศ ข้าวโพด และอาจมีการปลูกฝ้ายเป็นพืชร่วมในแปลง ซึ่งจะปลูกพืชได้เฉพาะเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดต่ำลง  บนพื้นที่เนิน/โคก เกษตรกรจะปลูกมะม่วงหิมพานต์ ที่เป็นไม่ยืนต้น ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  พื้นที่การเกษตรของบ้านปากลา อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม

 

ที่ตั้ง : บ้านปากลาและบ้านคันท่าเกวียน ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม  ซึ่งตั้งห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานีมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือราว 150 กิโลเมตร

 

สถานะ : ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

 

ประวัติ: โครงการนี้เริ่มต้นในช่วงต้นปี 2553 โดยการสนับสนุนของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรที่ปลูกฝ้ายริมแม่น้ำโขงทำเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย์ โดยในระยะเริ่มต้น ได้จัดทำโครงการส่งเสริมที่บ้านดงนา อ. ศรีเมืองใหม่ และบ้านปากลา อ.โขงเจียม ต่อมาในปี 2554 ได้ขยายพื้นที่เพิ่มอีก 1 หมู่บ้าน คือ บ้านคันท่าเกวียน อ.โขงเจียม และในปี 2555 ได้ขยายงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ไปครอบคลุมมะม่วงหิมพานต์
ในปี 2560 โครงการฝ้ายอินทรีย์ได้แยกตัวออก จึงได้ตัดพื้นที่ทำงานที่บ้านดงนาออก เพราะมีการผลิตมะม่วงหิมพานต์น้อย  (แต่ยังคงส่งเสริมฝ้ายอินทรีย์ และมีการจัดตั้งกลุ่มใหม่ชื่อ “ฝ้ายริมโขง” แทน)

 

กรีนเนทเริ่มทำงานกับกลุ่ม : มิถุนายน 53

 

กิจกรรม : ผลิตและรวบรวมเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ดิบ

 

แรงงาน : ใช้แรงงานในครอบครัวเป็นหลัก

 

รับรองมาตรฐาน : เกษตรอินทรีย์กับ มกท. (ตั้งแต่ปี 2554) และการค้าที่เป็นธรรม FLO (ตั้งแต่ปี 2558)

 

โครงการสนับสนุนจากกรีนเนท :
* 2558 แฟร์เทรดพรีเมี่ยม : กิจกรรมอบรมให้ความกับเกษตรกรสมาชิก
* 2560 แฟร์เทรดพรีเมี่ยม : โครงการเกษตรอินทรีย์แฟร์เทรดแบ่งปันรักสู่น้องโรงเรียนชายขอบริมแม่น้ำโขง
* 2562 แฟร์เทรดพรีเมี่ยม : โครงการสนับสนุนผู้ผลิตมะม่วงหิมพานต์ เพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตมันสำปะหลังเข้าสู่การผลิตแบบอินทรีย์
* 2562 แฟร์เทรดพรีเมี่ยม : โครงการสนับสนุนผู้ผลิตมะม่วงหิมพานต์ การดูแลรักษามะม่่วงหิมพานต์อินทรีย์ระดับฟาร์ม
* 2563 แฟร์เทรดพรีเมี่ยม : ตุ้มโฮมคนอินทรีย์ริมโขง เรียนรู้พึ่งพาตนเอง
* 2564 แฟร์เทรดพรีเมี่ยม : สนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเพิ่มผลผลิตมะม่วงหิมพานต์