กลไกการเงินที่เหมาะสมสำหรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการชดเชยคาร์บอนในประเทศไทย

เป็นโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก United Nations Development Programme (UNDP) “Appropriate Eco-Agriculture Financing through Carbon Offset for Thailand” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาและจัดตั้งกลไกทางการเงิน สำหรับให้บริการชดเชยคาร์บอนในประเทศขึ้น เพื่อระดมทุนดังกล่าวสำหรับไปช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยในประเทศไทย (หรือในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถ้ามีงบประมาณเพียงพอ) ได้ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเป็นเกษตรอินทรีย์อย่างกว้างขวางมากขึ้น

 

ระยะเวลา
เริ่ม: พ.ค. 2553
สิ้นสุด: ต.ค. 2553

 

อ่านรายงานการศึกษาได้ที่ [link]