โครงการเชื่อมโยงธุรกิจ (เกษตรอินทรีย์) ไทย-ลาว
ระยะเวลา
เริ่ม:
เมษายน 59
สิ้นสุด:
กรกฎาคม 59

เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการพัฒนาการท่องเที่ยว การเกษตร และขีดความสามารถในการส่งออกแบบยั่งยืนในประเทศลาว ระยะที่ 2 ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (อังค์ถัด)  กิจกรรมนี้มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้มีการติดต่อทางธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทยและลาวเกี่ยวกับธุรกิจเกษตรอินทรีย์ (รวมถึงกลุ่มผู้ผลิต) เพื่อสร้างโอกาสในการค้าและการลงทุนในอนาคต โดยการคัดเลือกนักธุรกิจและนักลงทุนจากประเทศไทย 8 – 10 คน เพื่อไปเยี่ยมธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในประเทศลาว (เมืองหลวงพระบาง และเมืองเวียงจันทร์) โดยมีทั้งการศึกษาดูงาน การประชุมร่วม และการเข้าสังเกตุการณ์การประชุมใหญ่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ในประเทศลาว