โครงการพัฒนาธุรกิจการเกษตร ที่เป็นมิตรต่อสภาพอากาศและให้ความสำคัญกับบทบาทหญิงชาย ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนลาว
ระยะเวลา
เริ่ม:
เมษายน 57
สิ้นสุด:
ธันวาคม 58

เป็นโครงการของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank – ADB) ภายใต้แผนงาน (ระยะ 2) การสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ในเขตลุ่มแม่น้ำแม่โขง  โครงการนี้มีความคาดหวังที่จะช่วยยกระดับห่วงโซ่สินค้าและการเข้าถึงตลาดสำหรับผลผลิตการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ผลิตโดยเกษตกรรายย่อยในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมีวัตถุประสงค์ คือ การส่งเสริมการพัฒนาภาคเอกชน โดยการออกแบบโมเดลธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ในการขยายตัวและเป็นโครงการที่มีศักยภาพในการลงทุน ด้วยการนำระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสภาพอากาศและให้ความใส่ใจกับบทบาทหญิงชายในประเทศลาวและประเทศไทย

ภารกิจหลักที่มูลนิธิสายใยแผ่นดินรับผิดชอบในโครงการนี้คือ การสนับสนุนให้มีการนำระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสภาพอากาศและให้ความใส่ใจกับบทบาทหญิงชาย โดยการสนับสนุนให้มีการพัฒนาขีดความสามารถและการนำโมเดลนวัตกรรมความร่วมมือรัฐ-เอกชนสำหรับการลงทุนเพื่อขยายการผลิต  มูลนิธิฯ ควรพยายามทำงานกับห่วงโซ่สินค้าที่มีอยู่แล้ว และ/หรือ ที่กำลังพัฒนาขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมโยงข้ามแดนให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ทำการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสภาพอากาศ  มูลนิธิฯ จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาและสนับสนุนโมเดลนวัตกรรมความร่วมมือรัฐ-เอกชนอย่างน้อย 2 โมเดล เพื่อให้มีการขยายการลงทุนสำหรับการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสภาพอากาศในประเทศลาวและประเทศไทย  โมเดลนำร่องทั้ง 2 แห่งจะช่วยสนับสนุนเกษตรกรไม่น้อยกว่า 300 คน และพัฒนาขีดความสามารถที่ใส่ใจกับบทบาทหญิงชายเพื่อยกระดับความสามารถในการส่งออกสินค้าการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสภาพอากาศไม่น้อยกว่า 10 คนในแต่ละประเทศ