สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทยร่วงานเวทีเกษตรอินทรีย์แห่งชาติลาว

เป็นปีที่ 5 ที่กรีนเนทช่วยงานเป็นที่ปรึกษาในการจัดเวทีเกษตรอินทรีย์แห่งชาติของประเทศ ลาว (Lao Organic Agriculture Forum – LOAF) ซึ่งปีนี้จัดในช่วงวันที่ 15 – 16 มิ.ย. ที่เวียงจันทร์ ในปีนี้ มีกิจกรรมพิเศษที่ UNCTAD ให้มอบหมายให้กรีนเนทจัดทัวร์นักธุรกิจเกษตรอินทรีย์จากประเทศไทยไปรู้จัก กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ในประเทศลาว เพื่อได้ทำความรู้จักกับผู้ประกอบการและสภาพการณ์เกษตรอินทรีย์ของลาว (กิจกรรมทัวร์นี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 – 14 มิ.ย. ที่หลวงพระบางและเวียงจันทร์) โดยผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทย 11 คน ได้มีโอการไปเยี่ยมสมาคมกสิกรรมอินทรีย์หลวงพระบาง บ.ไหมสวรรค์ บ.ผลิตภัณฑ์กสิกรลาว สหกรณ์ผู้ผลิตกาแฟ ร้านอะโกรเอเชีย ฯลฯ