ไจก้าขับเคลื่อนระบบการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ในลาว

หน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency) หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า JICA (ไจก้า) ได้ริเริ่มจัดทำโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในประเทศลาว Lao Organic Agriculture Promotion Project (LOAPP) มาตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 (โครงการ 3 ปี) ซึ่งมูลนิธิสายใยแผ่นดินได้รับการว่าจ้างให้เป็นที่ปรึกษาโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในประเทศลาว

หลังจากที่ได้ทำการประเมินขีดความสามารถของหน่วยตรวจรับรองลาว (Lao Certification Body – LCB) ที่อยู่ภายใต้สังกัดของกรมปลูกฝังเกษตร (Department of Agriculture) กระทรวงเกษตรและป่าไม้ รวมทั้งทำการสำรวจความคิดของผู้ใช้บริการตรวจสอบรับรอง ทั้งผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มูลนิธิฯ ได้จัดทำข้อสรุปเบื้องต้นเกี่ยวกับแผนการพัฒนาระบบการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ของประเทศแล้ว และนำเสนอข้อมูลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมสัมมนาเมื่อวันที่ 12 มีนาคมที่ผ่านมา

โดยภาพรวมแล้ว หน่วยตรวจรับรองลาวได้จัดทำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เกี่ยวกับการปลูกพืช การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่า และการแปรรูปเกษตรอินทรีย์ ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับมาตรฐานสากล แต่ก็ยังมีช่องว่างอยู่บางประการ แต่จุดอ่อนที่สำคัญก็คือ ระบบการทำงานของหน่วยตรวจรับรองลาว ซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงอีกมาก ซึ่งในแผนงานที่มูลนิธิฯ ได้นำเสนอคือ การนำหลักเกณฑ์การบริหารคุณภาพสำหรับหน่วยตรวจรับรอง (ISO 17065) มาใช้ เพื่อที่จะทำให้การให้บริการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในประเทศลาวพัฒนาก้าวหน้า และสามารถเป็นที่ยอมรับของภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ