มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ฉบับการ์ตูน

ผู้แต่ง : วิฑูรย์ ปัญญากุล
สำนักพิมพ์ : กรีนเนท
วันที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2544 (ครั้งที่ 2)
Summary :
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในรูปแบบที่ง่ายต่อการทำความ เข้าใจ เน้นภาพประกอบที่อธิบายถึงหลักปฏิบัติของเกษตรกรในการทำเกษตรอินทรีย์ ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกพันธุ์พืช การจัดการดิน น้ำ และปุ๋ย รวมไปถึงการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในแง่ของการผลิต ยังเป็นสาระที่ผู้บริโภคควรได้รับรู้ เพื่อความเข้าใจในเรื่องอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

ราคา 60 บาท

รหัสหนังสือ : 974-88536-1-6
จำนวนหน้า : 42
หมวด : ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ ไทย