ข้อเสนอเชิงนโยบายกับทางออกอุตสาหกรรมข้าวไทย
ผู้แต่ง:

วิสุทธินี แสงประดับ

สำนักพิมพ์:

สถาบันคลังสมองของชาติ

วันที่พิมพ์:

กรกฎาคม 2560

Summary:

นำเสนอยุทธศาสตร์ข้าวแบบองค์รวมเพื่อความยั่งยืิน 5 ด้าน คือ (1) การปฏิรูปธรรมาภิบาลของห่วงโซ่อุปทานข้าวไทย, (2) การสร้างเสริมความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้ชาวนาไทย, (3) การยกระดับตลาดข้าวคุณภาพ, (4) การสร้างสมดุลใหม่ในโครงสร้างการผลิตข้าว, (5) การพัฒนา new rice supply chains, (6) initiatives ที่ร่วมพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับห่วงโซ่อุปทานข้าวไทย

รหัสหนังสือ:

978-616-91731-8-2

จำนวนหน้า:

99

หมวด:

ข้าว