รายงานฉบับสมบูรณ์ “ศึกษาคุณค่าโภชนาการของข้าวพื้นเมือง ในเขตปฏิรปที่ดิน อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร”
ผู้แต่ง:

รัชนี คงคาฉุยฉาย และ ริญ เจริญศิริ

สำนักพิมพ์:

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

วันที่พิมพ์:

2555

Summary:

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ส.ป.ก. ให้ทำการวิเคราะหคุณค่าทางโภชนการของข้าวพื้นบ้านที่ปลูกอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยได้ทำการศึกษาวิเคราะห์หาปริมาณของวิตามินบีหนึ่ง โฟเลต เหล็ก สังกะสี ทองแดง อะไมโลส สารตานอนุมูลอิสระ และประสิทธิภาพในการตานอนุมูลอิสระ รวมทั้งคาดัชนีน้ําตาล (ในหลอดทดลอง) ในขาวพื้นเมืองของอําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร จํานวน 30 สายพันธุ์ (Oryza sativa cv.) ผลการศึกษาพบวา ขาวเหนียวมีปริมาณอะไมโลส ตังแตรอยละ 5.8 – 12 ในขณะที่ขาวเจามีปริมาณ อะไมโลส ตั้งแตรอยละ 20 – 33 สําหรับขาวกลองสายพันธุพื้นเมืองที่มีคาดัชนีน้ําตาลต่ำ-ปานกลาง คือมีคานอยกวารอยละ 15 พบในขาวเจาแดง ขาวมะลิแดง และขาวเจาเหลือง ในการศึกษาครั้งนี้พบวา ขาวพืนเมืองของอําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ไมใชแหลงที่ดีของเหล็ก เบตาแคโรทีน และ แอนโทไซยานิดน ในขณะที่ขาวเหนียวก่ําใหญและขาวเหนียวก่ํานอย มีปริมาณลูทีนสูงที่สุด (115.15 และ 132.24 ไมโครกรัม/100 กรัม) สําหรับปริมาณโฟเลต พบวามีสูงสุดในขาวเจาเหลือง (116.47 ไมโครกรัม/100 กรัม) สวนวิตามินบีหนึ่งพบสูงสุดในขาวเหนียวก่ําใหญและขาวเจาเหลือง (0.57 และ 0.39 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม) ในการศึกษานีพบวา ขาวเหนียวและขาวเจาที่มีสีเปนแหลงที่ดีของโพลีฟนอล สารตานอนุมูลอิสระ และมีประสิทธิภาพในการตานอนุมูลอิสระสูง โดยเฉพาะขาวเจาแดงและขาวเจามะลิแดงที่ไมไดมีเฉพาะดัชนีน้ำตาลต่ำ แตยังมีสารตานอนุมูลอิสระและมีประสิทธิภาพในการตานอนุมูลอิสระสูงอีกดวย ดังนั้นการบริโภคขาวทั้งสองสายพันธุ์น่าจะส่งผลดีต่อสุขภาพ

ดาวน์โหลดรายงานนี้ได้ [1.5 MB]

จำนวนหน้า:

102

หมวด:

ข้าว