ตำรับยาสมุนไพร1 สืบสาน ส่งต่อ พัฒนา : โดยผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิวนเกษตรเพื่อสังคม,มูลนิธิสุขภาพไทย
วันที่พิมพ์ : กันยายน 2552
Summary :
ตำรับสมุนไพร สืบสาน ส่งต่อ พัฒนา โดยผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม ได้รวบรวมตำรับยาสมุนไพรของบรรพชน คือ คุณพ่อ “หมอจันดี เข็มเฉลิม” เพื่อเป็นคู่มือพื้นฐานให้คนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ ให้ชาวบ้านและชุมชนมีโอกาสหันกลับไปพึ่งพาตนเองในการรักษาโรคสามัญต่างๆ ด้วยตำรับยาพื้นบ้าน และนำเสนอรูปแบบของการจัดการความรู้ในระดับชุมชนด้านการพัฒนาตำรับยาสมุนไพรให้ดียิ่งๆ ขึ้น
รหัสหนังสือ : ISBN 978-974-604-387-8
ปี : 2552
จำนวนหน้า : 205