The World of Organic Agriculture: Statistics and Emerging Trends 2016
สำนักพิมพ์ : Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick and IFOAM – Organics International
วันที่พิมพ์ : February 2016
Summary :
เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นทุกปี โดยได้รวบรวมข้อมูลสถิติล่าสุดเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์โลก ทั้งการผลิต ตลาด รวมทั้งสรุปสถานการณ์ต่างๆ  ในหมวดแรกเป็นสรุปภาพรวมเกษตรอินทรีย์โลก ตั้งแต่พื้นที่เกษตรอินทรีย์ สัดส่วนของพื้นที่เกษตรอินทรีย์กับพื้นที่เกษตรของประเทศ  การใช้พื้นที่การเกษตร (พืชอาหาร พืชยืนต้น) การเลี้ยงผึ้ง การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากธรรมชาติ และพืชสำคัญๆ (เช่น ธัญพืช ส้ม โกโก้ กาแฟ ผลไม้เขตอบอุ่น ผลไม้เขตร้อน ผัก องุ่น ฯลฯ)

หมวดที่ 2 เป็นกรณีศึกษาของพืชสินค้า (commodity crop) โดยในปีนี้เป็นเรื่องฝ้าย  หมวดที่ 3 เป็นเรื่องภาพรวมสถานการณ์ตลาด  ส่วนหมวดที่ 4 เป็นเรื่องมาตรฐานและการตรวจรับรอง รวมทั้งกฏระเบียบเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์  หมวดที่ 5 – 10 เป็นสถานการณ์เกษตรอินทรีย์ในแต่ละทวีป เริ่มจากแอฟริกา เอเชีย ยุโรป ลาตินอเมริกาและแคริเบียน อเมริกาเหนือ และโอเชียนา  หมวดที่ 11 เป็นเรื่องข้อมูลที่ดี ซึ่งมีบทความเกี่ยวกับการศึกษาตลาดออร์แกนิคในประเทศไทยรวมอยู่ด้วย  และหมวดที่ 12 ท้ายสุด เป็นภาพฉายอนาคต เกี่ยวกับแนวคิดใหม่เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ใหม่ ที่เรียกว่า Organic 3.0

สั่งซื้อหนังสือ (ราคา 26.5 ฟรังก์สวิส) ได้ที่เว็บไซต์ของ www.fibl.org []

รหัสหนังสือ : 978-3-03736-306-5
จำนวนหน้า : 333
หมวด : เกษตรอินทรีย์โลก