The Market for Organic Foods in India: Consumer Perceptions and Market Potential
ผู้แต่ง : Kishore Rao VSK, Raj Supe, Manoj K Menon, Tej Partap
สำนักพิมพ์ : International Competence Centre for Organic Agriculture (ICCOA)
วันที่พิมพ์ : 2006
Summary :
เป็นงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทัศนะคติของผู้บริโภคในประเทศอินเดียต่ออาหารออร์แกนิค โดยสัมภาษณ์ผู้บริโภค 3,647 คน ใน 5 เมือง คือ Banglore, Hyderabad, Mumbai, Ahmedabad, และ Delhi โดยมีเนื้อหาครอบคลุม 15 เรื่อง คือ
 1. ศักยภาพของตลาดออร์แกนิคในอินเดีย
 2. ตลาดในอนาคต
 3. ความห่วงใยของผู้บริโภค
 4. ทัศนคติต่ออาหารออร์แกนิค
 5. ความสนใจในอาหารออร์แกนิค
 6. ความพร้อมในการจ่ายเพิ่ม
 7. แนวโน้มการซื้ออาหารออร์แกนิค
 8. ความตระหนักต่ออาหารออร์แกนิค
 9. การกล่าวอ้างเกี่ยวกับอาหารออร์แกนิค
 10. แหล่งซื้อ
 11. พฤติกรรมการซื้อ
 12. ความถี่ในการซื้อ
 13. ปัจจัยในการซื้ออาหารออร์แกนิคประเภทใหม่ๆ
 14. แหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อ
จำนวนหน้า : 219
หมวด : เกษตรอินทรีย์ เอเชีย