The Atlas of climate change: แผนภาพความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของโลก

ผู้แต่ง : Kirstin Dow and Thomas E Downing (ผศ.ดร.จิรพล สินธุนาวา แปล)
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ปาเจรา จำกัด
วันที่พิมพ์ : 2552
Summary :
หนังสือแสดงแผนภาพถึงการเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศ อันประกอบไปด้วย สัญญาณการเปลี่ยนแปลง การขับเคลื่อนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะจากการกระทำของมนุษย์ ตลอดจน ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง และ แนวทางการแก้ปัญหา ซึ่งส่วนใหญ่พูดถึงแนวทางในการลดก๊าซเรือนกระจก ด้วยทางเลือกทั้งด้านเทคนิค พลังงานสะอาด และ ทางเลือกทางเศรษฐศาสตร์

จำนวนหน้า : 124
หมวด : ชั้น 2